Stenbyälven

 

Stenbyälven

Stenbyälven är ett av Värmlands mest värdefulla vatten. Dess naturvärden ligger främst i förekomsten av stationär bäcköring samt den sällsynta bäckbaggen Stenelmis canaliculcata. Länsstyrelsen har utfört kalkningar sen 80-talet för att uppnå de bra vattenvärden som finns i vattendraget idag.

Säffle kommun driver tillsammans med By -och Borgviksälvens vattenråd (http://vattenorganisationer.se/byborgviksalven/)  ett informationsprojekt runt det värdefulla vattendraget Stenbyälven

Stenbyälven ligger inom Västra Långseruds Fvof i de sydvästra delarna av By-och Borgviksälvens avrinningsområde. Den rinner från sjön Björnklammen genom tjärnen Släperudstjärn samt Fjällstjärn innan vattendraget mynnar i sjön Öjesjön. Syftet med projektet i Stenbyälven är att höja intresset och kunskapen om våra vatten. Den del av Stenbyälven som projektet omfattar är älvens sträckning från sjön Björnklammen till Fjällstjärn. Området domineras av bergig skogsmark med blandskog av barr och lövskog, vissa delar av området hyser anmärkningsvärt mycket hassel (Corylus avellana). Hassel indikerar näringsrika och kalkhaltiga marker.
Vattnen

Läs mer i informations- och excursions häftet nedan

Ladda ner

File Description File size
pdf Informationsbroschyr Stenbyalven 1 MB
pdf Excursionshafte Stenbyalven 1 MB